ENERGIOPTIMERING

Vi har genom åren hjälpt 100-tals fastighetsägare att nå sina mål om en lägre klimatpåverkan och en högre avkastning. Alla fastigheter är unika – därför krävs en unik projektering och tanke för nästan alla äldre fastigheter där energioptimering ska utföras. Vi hjälper er med det och arbetar efter branschreglerna från Säker Vatteninstallation.

Energiberäkningar
Med projekteringskunskapen internt gör vi energibalansberäkningar tillsammans med er som fastighetsägare. Dessa samkörs sedan med olika typer av värmelösningar, antingen kompletterande eller heltäckande, för att sedan låta er och investeringskalkylen utvärdera vilken systemlösning som är mest fördelaktig.
Vi redovisar alltid våra beräkningar med kalkyler innefattande både beräknad CO2-reducering, pay-off, LCC (life cycle cost), och avkastning.

Ventilation
En stor energiförbrukare i fastigheter som är 30 år eller äldre är oftast ventilationen, där finns oftast en stor besparingspotential. Idag byggs de flesta nya fastigheter med roterande ventilationsväxlare med återvinning, s.k. FTX. Merparten av äldre hus har mekanisk frånluft. I de fallen är det inte ovanligt att fastighetens energibehov för uppvärmning fördelas lika mellan transmissionsförluster, d.v.s. förluster mot fastighetens klimatskal, och ventilationen. Då frånluftsventilation är installerad kan FX-system, eller återvinning av energin i frånluften med hjälp av värmepumpar, vara en väldigt passande lösning. Värmepumpen använder energin i frånluften som kollektor till förångaren och kyler ner den från rumstemperatur, ca +21 gr C, till ca +5 gr C.

FX-System
I mars 2019 installerade vi ett FX-system i en fastighet från 1940 med 43 lägenheter. Fastighetens totala energibehov av fjärrvärme för värme och tappvarmvatten uppgick till 490.000 kWh per år. Den beräknade och fördelade energimängden frånluften uppgick till 190.000 kWh av de total 490.000 för värme och tappvarmvatten.
Den beräknade besparingen för FX-systemet uppgick till ca 126.000 kWh per år.
Investeringskostnaden uppgick till ca 450.000 kr. Tänk på att investeringskostnaderna för FX-system kan variera väldigt mycket beroende på förutsättningarna i fastigheten. Efter utvärderingen så kunde vi, tillsammans med fastighetsägaren, se att anläggningen t.o.m. presterade lite bättre än de initiala beräkningarna.
Totalt uppgift besparingen till drygt 130.000 kWh per år, med en pay-off tid på 3,5 år och en direktavkastning på nästa 30%.

Vid projekteringen av just det här FX-systemet kollade vi även på att installera 43 stycken FTX-aggregat, alltså ett i varje lägenhet, så gör man ofta då en stor central ventilationsanläggning med brandspjäll till vardera lägenhet blir för kostsam. Den beräknade besparingen med lokala FTX-aggregat uppgick till 157.800 kWh per år, d.v.s. betydligt bättre än de 126.000 kWh vi beräknades spara på FX-systemet.
Investeringskostnaden för 43 stycken lokala FTX-system uppgick till ca 2.800.000 kr, exklusive kostnader för inbyggnad och målning av kanaler, som estimerades till 750.000 kr. Den totala kostnaden för åtgärden skulle alltså uppgår till ca 3.550.000 kr med en pay-off tid på ca 23 år och en direktavkastning på ca 4,5%.

Investeringsförutsättningarna är m.a.o. betydligt sämre än i det ovan nämnda FX-systemet, som även installerades.
Just i det här fallet var FX-systemet den bästa lösningen – men är viktigt att understryka att det finns stora komfortfördelar med FTX och balanserad ventilation.

En annan viktig del i utvärderingen av alla applicerbara åtgärder är att lyfta ut de delar som ändå hade behövts bytas enligt den ursprungliga underhållsplanen. Vid t.ex. en FX-installation får fastigheten nya energisnåla frånluftsfläktar, fläktar som fastighetsägaren ändå måste byta med ca 20 års intervall.

Varje fastighet är unik – liksom fastighetsägarnas möjlighet till investering och vilka parametrar som är styrande för investeringen. Vissa fastighetsägare är beredda att göra energibesparande investeringar trots att det ekonomiska utfallet inte lever upp till deras avkastningskrav, om åtgärden leder till minskad klimatpåverkan. 

Energibesparingsåtgärden gav fastighetsägaren en bra avkastning, dessutom kan bolaget tillgodoräkna sig följande fördelar:

• Ny modern styrning som är integrerad i värmepumpen.
• Säkrare drift och reducerad underhållskostnad på frånluftsfläkten.
• Förvärmd och filtrerad tilluft som ger en ökad komfort och en renare inomhusluft.
Lägenhetsinnehavare som är känsliga (t.ex. astmatiker) för PM2,5 / PM10 partiklar kan dessutom själva byta till högeffektiva partikelfilter för ännu renare inomhusluft.

Har du frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss.